Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak en gratis advies

Privacyverklaring

 

Inleiding

In ons bedrijf hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid en indicatie- en/ of hulpmiddelengebruik. Om u kwalitatief optimale zorg te kunnen bieden en vooral ook om een veilig medicatiegebruik te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in een aantal zorgsystemen. Ons bedrijf  hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.
 

Wie draagt zorg voor uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard door Krabben orthopedische schoentechniek
Meer informatie over Krabben orthopedische schoentechniek vindt u op onze website www.krabbenost.nl
Contactgegevens:
Krabben Orthopedische Schoentechniek
Kerkstraat 20
7135 JL Harreveld
0544 377308
 

Welke gegevens worden verwerkt?

Naast gegevens over uw persoon, zoals uw naam, geboortedatum, BSN nrummer en contactgegevens, leggen wij ook gegevens van uw zorgverzekeraar vast, alsmede medische gegevens, daaronder begrepen uw indicatie en de aandoening waarvoor het hulpmiddel wordt voorgeschreven.
 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij halen uw gegevens  uit verschillende bronnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn uit:
  • De contactmomenten die u met ons heeft (dit kan zijn uit verwijsformulieren, tijdens het maken van afspraken of tijdens het intake gesprek).
  • Van uw zorgverzekeraar.
 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen een aantal van uw persoonsgegevens aan derden voor de uitoefening van onze dienstverlening. Slechts minimaal  benodigde persoonsgegevens wordt aan derden verstrekt. U kunt erop vertrouwen dat niet meer persoonsgegevens dan nodig worden gedeeld. Een aantal van uw persoonsgegevens wordt in ieder geval, indien noodzakelijk, gedeeld met:
  • Zorgverzekeraar
  • Fabrikanten
  • Leverancier
  • Facturatie kantoor
Wij maken verder gebruik van verschillende software producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren, declareren, contact onderhouden met onze leveranciers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de software providers gesloten, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.
 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Op grond van de wet is ons bedrijf  in beginsel verplicht om uw gegevens voor een periode van 15 jaar te bewaren of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u ontvangen hebben. Indien deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij deze gegevens op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen
In beginsel zullen wij gehoor geven aan uw verzoeken en/of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en), tenzij op ons een wettelijk verplichting rust de gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.
 

Vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij kunt u contact met ons opnemen via:
Naam: AM Griffioen
Email: info@krabbenost.nl
Telefoon: 0544 377308
 
Datum: 08-06-2018
Versie 1.02